پیشنهاد های پروژه ترجمه یک مقاله کوتاه

مبلغ کل : 65000درصد پیش پرداخت : 10مدت زمان تحویل (روز) : 3تاریخ ارسال پیشنهاد : 1396/06/29

پروژه های موفق این پیمانکار : 3   |   پروژه های در حال انجام این پیمانکار : 1  |   پروژه های ناموفق این پیمانکار : 0 |   درصد موفقیت (100%) : salam
کیفیت :
سرعت عمل :
تمایل به کار مجدد :